Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 32, november 2014 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: ▪ Investeringsfonds voor gastvrijheid

   
i 20101213 165553 001

Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 32, november 2014

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Investeringsfonds voor gastvrijheidssector gelanceerd
Krugerpark.nl flink in het nieuws
Samenwerking maakt innovatie mogelijk: Utrechtse Heuvelrug
Conceptwijzer Tijdelijke Gastvrijheidsvoorzieningen
Nieuwe leden in de Raad van Advies
PARK 21: Uitnodiging Academische Werkplaats
Nieuw Centre of Expertise: CELTH
Green Deals Natuur en Recreatie: voorlopige resultaten

***

Investeringsfonds voor gastvrijheidssector gelanceerd

Vandaag 5 november 2014 gaat LI Leisure Investment - een soort coöperatieve bank voor de Nederlandse gastvrijheidssector - officieel van start. Het fonds stimuleert duurzame innovatie in dag-, verblijfs- en waterrecreatie in het buitengebied en de stadsranden. Ervaren ondernemers stellen met LI Leisure Investment kennis en geld ter beschikking aan (jonge) collega’s die willen innoveren. Projecten moeten aantoonbaar innovatief zijn om in aanmerking te komen voor ondersteuning en ook een duidelijke meerwaarde hebben voor zowel gasten als de sector.

LI Leisure Investment stelt niet alleen geld beschikbaar. De ondernemers krijgen daarnaast individuele begeleiding van ‘business coaches’. De betrokkenheid en kennis van deze coaches vormen een stevig anker voor ‘ondernemers in ontwikkeling’. Zij kunnen ook veel betekenen in gesprekken tussen ondernemers en banken om aanvullend kapitaal te krijgen.

foto1  LI via hans

Cees Slager, directeur Molecaten

“De tijd dat wij als sector ruim bediend werden door de banken is verleden tijd”, zegt initiatiefnemer Cees Slager van Molecaten. “Wij ontwikkelen nu zelf initiatieven om de sector te verstevigen en bouwen aan gezonde financieringsverhoudingen. De nu gemaakte stap is bescheiden, maar daagt de sector uit dit initiatief breed te steunen en mee te doen. De oude coöperatievorm is met de komst van LI Leisure Investment terug van weggeweest.”

foto LI 2 via hans

Erik Droogh, directeur RGV

Erik Droogh van RGV Holding B.V. merkt op: “Doordat het lastig is leuke, goede en haalbare ideeën te financieren, stagneert innovatie in de gastvrijheidssector. En dat terwijl de wereld razendsnel verandert. Dat moet anders. Dat kan anders.”

Naast ondernemers die willen innoveren, kunnen ook investeerders en coaches zich melden.

LI Leisure Investment is tot stand gekomen met medewerking van InnovatieNetwerk en STIRR. De uitvoering wordt gedaan door Molecaten en RGV. RECRON en HISWA Vereniging ondersteunen het initiatief. Kijk voor meer informatie op de website van LI Ieisure Investment.

***

Krugerpark.nl flink in het nieuws

Vrijwel iedereen in Nederland juicht het overdag recreëren in de natuur toe. Overnachten in de natuur wordt echter over het algemeen onwenselijk geacht en schadelijk voor flora en fauna. Het concept Krugerpark.nl draait deze laatste gedachte om: recreatief verblijven (overnachten) in de natuur – mits goed aangepakt – is juist heel positief.

STIRR en partner InnovatieNetwerk hebben een inhoudelijke en financiële uitwerking laten maken voor de Oostvaardersplassen. Dit om te bekijken of het concept haalbaar is en te bezien welk soort informatie partijen nodig hebben om te kunnen besluiten of ze hier mee aan de slag willen. Over dit gebied is veel informatie voorhanden en door zijn gunstige ligging ten opzichte van Schiphol heeft het potentie voor de internationale markt.

Foto 1 Krugerpark HH

Belangrijkste conclusie van deze uitwerking is dat in dit gebied meerdere innovatieve verblijfsconcepten inhoudelijk en financieel haalbaar zijn. Er kunnen ruim voldoende opbrengsten gegenereerd worden om netto een flinke natuurwinst te realiseren. Na een groot artikel in Trouw van 19 september jl. hebben diverse media zich op het onderwerp gestort, van TV tot radio en van landelijk dagblad tot lokale krant. Deze nieuwsitems kunt u kezen op de website van het InnovatieNetwerk. Over het algemeen wordt er positief gereageerd op het gedachtegoed.

Foto 2 Krugerpark HH

Als vervolg wordt het concept ook uitgewerkt voor een gebied dat bijna de contramal is van Oostvaardersplassen, namelijk Kempenbroek in Limburg. Daarna zullen we ons, bij een positief resultaat, verder bezinnen op de vraag wat nodig is om partijen tot actie aan te zetten.

Meer informatie: Hans Hillebrand, telefoonnumer 06-31932884.

***

Samenwerking maakt innovatie mogelijk: Utrechtse Heuvelrug

ScreenHunter 94 Oct. 31 11.03

Provincie Utrecht ontwikkelde samen met gemeente Utrechtse Heuvelrug, Recron, Utrechts Landschap en Natuur en Milieufederatie Utrecht de Handreiking Kwaliteitswinst Natuur en Verblijfsrecreatie.

Doel van de Handreiking is om innovatie op de recreatieterreinen te stimuleren en tegelijkertijd de kwaliteit van de natuur verder te verbeteren. In de praktijk betekent dit dat uitbreiding van de verblijfsrecreatie soms kan leiden tot aantasting van de natuur op een bepaalde plek, als er netto maar natuurwinst wordt geboekt.

In het artikel uit Recreatie kunt u meer lezen. Ook kunt u contact opnemen met Marien Borgstein, telefoonnummer 06-51563743.

***

Conceptwijzer Tijdelijke Gastvrijheidsvoorzieningen

Conceptwijzer tijdelijke gastvrijheidsvoorzieningen

Tijdelijk Anders Gebruiken van grondgebied kan een goede keus zijn wanneer een terrein ligt te wachten op een meer definitieve bestemming, maar deze om allerlei redenen nog niet gerealiseerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan ruimte die is gereserveerd voor stadsuitbreiding, maar waar op dit moment vanwege de crisis geen gebruik van wordt gemaakt. Of aan gebieden langs de grote rivieren, waar op termijn maatregelen genomen gaan worden in het kader van waterveiligheid. Op dit soort plekken zou zich prima tijdelijk een recreatie- of horecaondernemer kunnen vestigen.

Maar wat zijn de wettelijke mogelijkheden en onmogelijkheden? En wat zijn de voor- en nadelen voor terreineigenaren en gastvrijheidsondernemers?

InnovatieNetwerk bracht een conceptwijzer uit waarin u de antwoorden vindt op deze vragen. Deze is hier te downloaden.
Ook is informatie verzameld over de regelgeving rond tijdelijke gebruik.

Meer informatie: Hans Hillebrand, telefoonnummer 06-31932884.

***

Nieuwe leden in de Raad van Advies

STIRR heeft als ambitie om de gastvrijheidssector partner te laten worden bij gebiedsontwikkeling. Om dat voor elkaar te krijgen, moet er veel gebeuren, niet alleen binnen de sector maar ook in de relatie tussen de sector en de rest van de samenleving. Daarom heeft STIRR een breed samengestelde Raad van Advies met prominente vertegenwoordigers uit de samenleving. Deze Raad heeft als taak te adviseren over de strategie, die te monitoren, bij te stellen en uit te dragen.

Sylvo Thijsen

Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer © Foto Staatsbosbeheer/ Ernst Dirksen

 
Hans Dolman

Hans Dolman, directeur Thermen Bussloo © Foto Thermen Bussloo

 
Jean-Paul

Jean-Paul Schaaij, directeur Nationaal Groenfonds © Foto Nationaal Groenfonds

Het afgelopen jaar is de samenstelling van de Raad wat veranderd. Zo heeft Sylvo Thijsen de plek ingenomen van zijn voorganger als directeur Staatsbosbeheer, Chris Kalden. En wellness-ondernemer Gert van der Steen is opgevolgd door Hans Dolman van het trendsettende bedrijf Thermen Bussloo. Zie in dat verband de blog van Hans Hillebrand.

Vanwege het steeds belangrijker worden van de relatie met natuur is sinds kort ook de nieuwe directeur van het Nationaal Groenfonds, Jean-Paul Schaaij, tot de Raad toegetreden. Voorzitter is nog steeds John Jorritsma, in het dagelijks leven CdK Friesland. De volledige samenstelling vindt u op de website van STIRR.

***

PARK 21: Uitnodiging Academische Werkplaats

PARK21 logo

PARK 21, gelegen in de Haarlemmermeer, staat centraal tijdens de Academische Werkplaats die op 12 december a.s. plaatsvindt. PARK21 is een poldergebied tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp. Het gebied moet een vrijetijdslandschap worden dat stad en platteland verbindt.
Het is alweer de 12e keer dat STIRR en de Universiteit van Tilburg een academische werkplaats Natuur & Gastvrijheidseconomie organiseren. Bent u als ondernemer, beleidsmedewerker of anderszins betrokken bij gebiedsontwikkeling? Dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze interactieve werkplaats.

foto PARK21

Tijdens de werkplaats wisselen ervaringsdeskundigen met gebiedsontwikkeling kennis en kunde uit over een specifiek thema. Op 12 december is dat: 'Hoe zorg je voor borging van het belevingsconcept en merk 'Park21', op een wijze die voldoende ruimte laat voor inbreng van marktpartijen? Wat is daar dan voor nodig?'

In de ochtend horen we voor welke uitdagingen PARK21 staat. In de middag gaan we het centrale thema aan de slag. Ter inspiratie zijn er twee korte lezingen over werken met een vooropgezet concept. De eerste gaat over de aanpak van Brainport, door Elies Lemkes (Algemeen Directeur ZLTO, voormalig Directievoorzitter Brainport Development). Peter Verdaasdonk (Verdaasdonk Management & Consultancy) vertelt over de participatie in een vooropgezet parkconcept vanuit ondernemersperspectief.

Meer informatie over Park21 vindt u hier. Op de website van STIRR vindt u meer algemene informatie over de academische werkplaats.
Bent u geïnteresseerd? Meldt u dan aan als deelnemer bij Marianne van Nieuwenhuijsen. Deelname is gratis.

***

Nieuw Centre of Expertise: CELTH

hans dominicus celth

Hans Dominicus, directeur CELTH

De Ministeries van Onderwijs en Economische Zaken investeren momenteel in Centres of Expertise: verregaande samenwerkingen tussen hogescholen en het bedrijfsleven met als doel de kennis van de hbo’s beter toegankelijk te maken in het werkveld. De drie hogescholen NHTV, HZ en Stenden hebben het initiatief genomen om een Centre of Expertise voor leisure, toerisme & hospitality op te starten.

Dit initiatief is beloond door een toekenning van middelen van het Ministerie van Onderwijs.

Sinds het begin van 2013 hebben de drie hogescholen gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor dit Centre of Expertise en nu is CELTH (Centre of Expertise Leisure, Toerisme & Hospitality) klaar voor de start. De drie hogescholen gaan de bestaande samenwerkingen met werkveldpartijen flink uitbreiden; denk aan nog meer samenwerking met ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties, zowel in het werkveld van leisure, toerisme en hospitality als daarbuiten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de universiteiten van Wageningen, Tilburg en Groningen, voortbouwend op de bestaande gezamenlijke activiteiten op het gebied van onderwijs en onderzoek. Hans Dominicus is aangetrokken om CELTH als directeur te gaan leiden

Kijk voor meer informatie op de website van CELTH of neem contact op met Marien Borgstein, telefoonnummer 06-51563743.

***

Green Deals Natuur en Recreatie: voorlopige resultaten

In 2012 zijn zes Green Deals Natuur en Recreatie gesloten die zich richten op het slim combineren van gastvrij ondernemen en natuur. De combinatie van uitbreidingsplannen en nieuwe vestigingen van vrijetijdsondernemers én investeringen in natuur en landschap door deze ondernemers zijn speerpunten. Inmiddels zijn de eerste resultaten geboekt. Daarbij werd duidelijk dat een ‘convenant-aanpak’ - de essentie van de Green Deals - versneld tot resultaat leidt. Opschalen van deze aanpak is aan te bevelen; het kan tot nog heel wat goede projecten rond groene groei in de gastvrijheidssector leiden.

Daarnaast zijn op detailniveau vanuit de Green Deals Natuur en Recreatie resultaten te melden. De belangrijke resultaten kunt u lezen op de website van STIRR.

***
2954klein

Foto: Beeldenbank Staatsbosbeheer

 
2746klein

Foto: Beeldenbank Staatsbosbeheer

***

Deze nieuwsbrief informeert u over de activiteiten van STIRR. We maken onze kennis en ervaring niet alleen toegankelijk voor derden via deze nieuwsbrief, maar ook via onze website www.stirr.nl, boekjes en bijeenkomsten.

STIRR is een initiatief van ondernemers en wordt via projecten mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. STIRR is partner van InnovatieNetwerk.

Meer informatie vindt u op onze website.

De nieuwsbrief van Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) komt vijf à zes keer per jaar uit.

1px