i 20101213 165553 001
 

Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 50, december 2019

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

▪ STIRR heft zichzelf, na 10 jaar, op
▪ Duurzame biomassa voor de productie van waterstof
▪ Verwaarding van voedselreststromen
STIRR heft zichzelf, na 10 jaar, op
Duurzame biomassa voor de productie van waterstof
Verwaarding van voedselreststromen
***

STIRR heft zichzelf, na 10 jaar, op

Wij doen dat met enige weemoed, maar vooral met trots

In december 2008 is door een aantal vooruitstrevende ondernemers de Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) opgericht met als doel het aanjagen van initiatieven op het snijvlak van gastvrij ondernemen en ruimte. De ambitie was en is recreatie en toerisme (de gastvrijheidssector) tot een gewaardeerde partner te maken bij gebiedsontwikkeling met als imago: krachtig, eigentijds en belangrijk voor de samenleving. De werkwijze is (strategische) innovaties in de praktijk ondersteunen en stimuleren.

Nu, ruim 10 jaar later, kunnen we constateren dat de sector volwassen is geworden. Volgens recente cijfers gaat er in de sector inmiddels ruim 87 miljard euro om (4,4% van het bbp) en vinden er bijna 800.000 mensen een baan (7,5% van de werkgelegenheid). Terecht constateert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een recent advies dat toerisme niet alleen van economisch belang is, maar dat het ook invloed heeft op bereikbaarheid en op het gebruik van de openbare ruimte, vastgoed, natuur en milieu. Daar kan aan toegevoegd worden dat het kan helpen om voorzieningen in stand te houden in situaties waarin dat anders een stuk moeilijker zou zijn. Wel moet worden opgepast, zegt de Raad, dat het toerisme niet aan zijn eigen succes ten ondergaat door schade toe te brengen aan de leefomgeving of overlast te bezorgen aan bewoners. Het gaat dus om slimme groei.

Green-deals-factsheet def 20130329

STIRR wil niet de indruk wekken dat het succes van de sector op zijn conto geschreven moet en kan worden. Waar we wel van overtuigd zijn is dat onze projecten hun steentje hebben bijgedragen aan de enorme ontwikkeling van de sector in de afgelopen jaren. Drie voorbeelden van mooie projecten willen we nog eens in herinnering brengen. En verder kan de lezer voorlopig nog terecht op onze website www.stirr.nl, die de komende vijf jaar gewoon in de lucht blijft. Op de site zijn ook alle rapporten en wat dies meer zij te vinden.

Regionale Beeldverhalen

Dijkvaneendelta

Als eerste project noemen we regionale beeldverhalen. Dat zijn verhalen die tot doel hebben een regio verder te ontwikkelen door gebruik te maken van zijn DNA op een zodanige wijze dat dit DNA verder versterkt wordt. In 2012/2013 ondersteunden we verschillende regio’s die hier mee aan de slag waren gegaan, en op basis van die ervaringen hebben we het advies “All you need is lef” opgesteld. Het kan niemand ontgaan dat er tegenwoordig bijna geen stad of landsdeel meer is te vinden, waar men niet op een of andere wijze bezig is met zijn identiteit en hoe die benut en versterkt kan worden.

Green Deals Natuur en Recreatie

Illustratie def-Green-Dealkl

Het tweede project met veel impact betreft de green deals natuur en recreatie. Doel van deze deals is laten zien dat groei (in dit geval toeristisch-recreatieve business) heel goed samen kan gaan met groen (meer specifiek natuur en biodiversiteit). Ook hier is weer gekozen voor het ondersteunen van verschillende praktijken, op basis waarvan tips zijn geformuleerd over hoe groen en groei gecombineerd kunnen worden. Download de publicatie "Aan tafel!" en de flyer "Samenwerken aan groen, groei en gastvrijheid".

Inspiratiereizen

Lukas-2kl

Het derde project is van een heel andere orde. STIRR heeft diverse keren inspiratiereizen naar buitenlandse of binnenlandse bestemmingen georganiseerd. Bijvoorbeeld naar Hadrian’s Wall in Engeland, als goed voorbeeld van een wat ingedommelde regio die door het ontwikkelen van een beeldverhaal weer een smoel heeft gekregen. De laatste inspiratiereis van juni 2018 bracht ons naar de Alpine Pearls. Daar lieten we ons vooral inspireren door de voorbeeldige regionale samenwerking en de manier waarop hier onderhoud en ontwikkeling van de toeristische infrastructuur wordt gefinancierd. Een flyer met hoogtepunten van de reis staat hier.

Verslag-Green-Deal-inspiratiereis1

STIRR heeft zijn werk gedaan en is het tijd voor iets nieuws. Voor een deel bestaat dat nieuwe uit Renaissance van het Platteland dat werkt aan nieuwe verbinding tussen stad en platteland. Die verbinding is volgens ons hard nodig om de grote maatschappelijke uitdagingen waar wij als samenleving voor staan, het hoofd te bieden. Denk aan water (te veel en te weinig), duurzame energie, voedsel en vrije tijd. Renaissance is een samenwerkingsverband van a.s.r., BPG, FPG, HAS Hogeschool, Leisurelands en ZLTO en is de afgelopen jaren gesteund vanuit STIRR. Er wordt ook samengewerkt met de P10, waarin de 20 grote plattelandsgemeenten participeren. Een krachtig netwerk dus, waarvan wij veel verwachten.

Rest ons u te danken voor de prachtige samenwerking in de afgelopen jaren. Zonder u allemaal had STIRR niets voor elkaar gekregen. Wij zijn blij dat we nu met trots kunnen zeggen dat ons doel uit 2008 (het aanjagen van vernieuwende initiatieven) ruimschoots is gerealiseerd.

Raad van Toezicht STIRR

***

Duurzame biomassa voor de productie van waterstof

Het doel van deze literatuurstudie is het in beeld brengen van de duurzaamheidseffecten van het gebruik van vrijkomend top- en takhout en snoeihout voor de productie van waterstof en zo mogelijk het formuleren van criteria en aandachtspunten (de do’s en don’ts).

HPIM0839

Foto: Anjo de Jong

Het gebruik van hout voor duurzame energie ligt maatschappelijk onder een vergrootglas met voor- en tegenstanders. Roofbouw moet natuurlijk voorkomen worden, maar over hoe je dat doet zijn de meningen verdeeld. Er is als gevolg van de klimaatveranderingen een hoge tijdsdruk om nieuwe energiesystemen te realiseren door nu te handelen, te innoveren en te leren. Door te investeren in kleinschalige, innovatieve waterstofproductie met biomassa als tijdelijke grondstof kan de lokale introductie van de waterstofeconomie worden bevorderd. De verwachting is dat op termijn andere grondstoffen in beeld komen. Het is wel zaak tijdig volgende stappen te zetten richting groene chemie of andere, hoogwaardigere toepassingen.

versnipperen 09 43 18 Pro

Foto's: Anjo de Jong

WP 20160414 12 25 59 Pro

De grondstof tak- en tophout vervult een rol in het biologische ecosysteem. Belangrijke randvoorwaarden voor het oogsten van dat materiaal zijn een positieve bijdrage aan het verminderen van de koolstof uitstoot, een evenwichtige nutriëntenbalans van de bodem en behoud van biodiversiteit. Ten opzichte van de referentie-inzet van fossiele brandstoffen moet er een reductie optreden van minimaal 70%. Voor tak- en tophout ziet dat er goed uit. De nutriëntenbalans is vooral een aandachtspunt op (arme) zandgronden. Bij bossen op rijkere bodems komen er voldoende nutriënten vrij uit natuurlijke afbraak van biomassa. De biodiversiteit kan goed beschermd worden door te oogsten in de winterperiode en te werken via de gedragscode natuurbeheer van de Vereniging van Bos- en Natuur Eigenaren (VBNE).
Download hier het volledige rapport.

P1020550

Foto: Anjo de Jong

***

Verwaarding van voedselreststromen

Ook binnen vakantieparken: ervaringen bij Landal GreenParks NL

Het beter verwaarden van reststromen (circulaire economie) en het voorkomen van voedselverspilling krijgen bij vakantieparken meer en meer aandacht. Zo ook binnen Landal GreenParks Nederland. Binnen Landal GreenPark Duc de Brabant is door Wageningen Food & Biobased Research, mede in opdracht van STIRR, gekeken naar de mogelijkheden om de voedselreststromen beter te verwaarden.

477499

Foto's uit het rapport van WUR

477499a

Foto's uit het rapport van WUR

Opvallende conclusies en aanknopingspunten voor zogenaamde quick wins zijn de flexibele portionering in de restaurants (kleinere hoeveelheden uitserveren en mogelijkheid van gratis bijbestellen) en werken aan bewustwording bij het personeel. Daarnaast treedt er vaak verspilling op in de horeca door de wet 2-uursborging van ongekoelde producten. Door het Nederlands Bakkerij Centrum is samen met de NVWA gewerkt aan een mogelijkheid om producten onder bepaalde omstandigheden 8 tot 12 uur ongekoeld te presenteren, Dit kan de voedselverspilling verder terugdringen bij vooral (ontbijt-)buffetten.

Het rapport is beschikbaar via de website van Wageningen UR.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marien Borgstein, of bellen via 06-29513438.

***
kerstkaart 2019-01
***

Over de Nieuwsbrief Recreatie en Ruimte

Deze nieuwsbrief informeert u over de activiteiten van STIRR. We maken onze kennis en ervaring niet alleen toegankelijk voor derden via deze nieuwsbrief, maar ook via onze website www.stirr.nl, boekjes en bijeenkomsten.

STIRR is een initiatief van ondernemers uit de gastvrijheidssector.

Meer informatie vindt u op onze website.

Deze nieuwsbrief van Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) is de laatste. U zult geen nieuwsbrieven meer ontvangen. U kunt alle verschenen nieuwsbrieven terugvinden in ons archief op de website.

***
 
 
Powered by Mad Mimi®A GoDaddy® company