Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 33, februari 2015 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: ▪ Minister Kamp neemt Actieagenda Gas

   
i 20101213 165553 001

Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 33, februari 2015

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Minister Kamp neemt Actieagenda Gastvrijheidseconomie in ontvangst
Ontwikkelingen concept Krugerpark.nl
Green Deal Landgoed Schöndeln: doorstart van een historisch landgoed
PARK21: evenwicht zoeken tussen particulier initiatief en collectief concept
Veel belangstelling voor LI Leisure Investment
590.000 banen in de gastvrijheidssector
Tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen steeds interessanter
Toeristisch masterplan St. Eustatius: toekomstkansen op eiland
Nederland: dé internationale toeristische golfbestemming?

***

Minister Kamp neemt Actieagenda Gastvrijheidseconomie in ontvangst

Op 12 december 2014 heeft de voorzitter van het Topteam Gastvrijheidseconomie Theo Ruijs de Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten aan minister Kamp aangeboden. Daarmee is de vervolgstap op de visie Vinden, Verrassen, Verbinden gezet.

Overhandigingrapport Gastvrijheidsec HH

Theo Ruijs overhandigt Minister Kamp de rapportage. Bron foto: Gastvrij Nederland

In de eindrapportage worden de volgende 7 thema’s - in het rapport Actieagenda’s genoemd - onderscheiden:

Innovatie en Cross-overs
Human Capital
Marketing
Natuur
Regeldruk en Financiering
Technologie
Zingeving en maatschappelijke betrokkenheid

Voor uitleg bij de thema's lees verder...

Meer informatie vindt u op de website van Gastvrij Nederland.

***

Ontwikkelingen concept Krugerpark.nl

In de avond vanaf je terras genieten van uitzicht op wilde paarden die komen drinken? Of op grazende ossen? Wakker worden met het geluid van tjilpende vogels en dan op je monitor real time zien hoe een roofvogel zijn jongen voedt? Dat kan straks misschien in een Nederlandse versie van een Krugerpark.

Krugerpark1 HH

Bron foto: Gerard Stals

Samen met toeristische ondernemers en natuurorganisaties werken STIRR en strategische partner InnovatieNetwerk aan dit concept, dat beoogt vanuit toeristische inkomsten middelen te generen voor natuurbeheer.
Het concept is in eerste instantie inhoudelijk en financieel uitgewerkt voor de Oostvaardersplassen. Belangrijkste conclusie is, zoals ook in de vorige Nieuwsbrief is gemeld, dat in dit gebied meerdere innovatieve verblijfsconcepten inhoudelijk en financieel haalbaar zijn. Er kunnen ruim voldoende opbrengsten gegenereerd worden om een flinke netto natuurwinst te realiseren.

Krugerpark2 HH

Bron foto: Gerard Stals

De afgelopen maanden is gekeken of het concept ook toepasbaar is in Kempen-Broek, een gebied op de grens van (Nederlands) Limburg, Brabant en België. Dit gebied is gekozen, omdat het bijna de contra-mal is van de Oostvaardersplassen: het is onbekend bij het grote publiek en ligt perifeer. De onderzoeksbureaus Terra Incognita en Verheijden Concepten concluderen dat de natuur in Kempen-Broek zich positief ontwikkelt, maar het gebied zich nog niet leent voor het concept Krugerpark.nl. Daarvoor is de belevingswaarde van de wilde natuur nog onvoldoende onderscheidend en worden de verschillende delen te veel doorsneden door infrastructuur en bedrijven. Wanneer dit in de toekomst verandert zou het concept Krugerpark.nl daar wellicht wel kansrijk kunnen zijn.
De komende maanden zal het concept nog voor een derde gebied uitgewerkt worden, dat zich qua kenmerken bevindt tussen Oostvaardersplassen en Kempen-Broek. We houden u op de hoogte.

***

Green Deal Landgoed Schöndeln: doorstart van een historisch landgoed

In het najaar van 2012 hebben gemeente Roermond, provincie Limburg, Ministerie van EZ, Stichting Limousin Regional, STIRR en Recron een Green Deal ondertekend met als doel groen (natuur, landschap) en groei (economische ontwikkeling) op de plek van Landgoed Schöndeln te stimuleren. Gedurende de uitvoering van de Deal is Stichting Limousin Regional opgevolgd door Natuurrijk Limburg als mede ondertekenaar.

schondeln toen1

Landgoed Schöndeln toen...

 
schondeln toen 2
schondeln nu 1

Landgoed Schöndeln nu...

 
schondeln nu 2

In januari 2015 kunnen we concluderen dat de Green Deal is geslaagd. Dit blijkt uit het feit dat vast staat dat landbouwgronden omgevormd worden tot natuur die dan op een extensieve manier beweid wordt met Limousin koeien. Hierdoor weet de agrarisch ondernemer zijn bedrijfsmodel verder te optimaliseren en gaat de natuur er op vooruit. Er is dus sprake van een win-win situatie: groen èn groei. Specifiek voor de hoeve is men nog op zoek naar een bestemming die waarschijnlijk gevonden zal worden in bewoning. Plannen die hiervoor worden gemaakt, worden in een vroegtijdig stadium besproken met de gemeente.
Voor de ondertekenaars is de overall conclusie dat de natuur (en bijbehorende realisatie van natuurdoelen) er zonder de Green Deal niet of veel trager zou zijn gekomen.

Meer informatie over de Green Deal Landgoed Schöndeln vindt u op onze website. Ook kunt u contact opnemen met Marien Borgstein, telefoonnummer 06-51563743.

***

PARK21: evenwicht zoeken tussen particulier initiatief en collectief concept

foto PARK21

Op 12 december was de 12e academische werkplaats een feit. Dit keer stond PARK21 centraal, een polderlandschap van duizend hectare in de metropoolregio Amsterdam. PARK21 wordt een belevenis, een vrijetijdslandschap in het hart van de polder. Een park dat stad en land verbindt en voorziet in de behoefte aan veelzijdige (hedendaagse) recreatiemogelijkheden van omwonenden. Tegelijkertijd brengt het park functies tot ontwikkeling voor de recreatieve en toeristische markt in de Metropoolregio Amsterdam.

Foto bijeenkomst AC TE

Geanimeerde gesprekken tijdens de ACWP PARK21

Het gebied staat voor de uitdaging om het totaal van 1000 ha als samenhangend geheel te ontwikkelen met een helder concept op basis van het thema Holland. Hier bestaat het risico dat er onbalans gaat ontstaan tussen particulier initiatief en het collectief concept. De som moet meer dan de delen worden. Dit thema kwam deze dag aan bod. Ter inspiratie sprak Peter Verdaasdonk over zijn ervaringen met dergelijke projecten gezien vanuit ondernemersperspectief.

Elies Lemkes, voormalig directievoorzitter van Brainport vertelde over haar ervaringen aldaar. Rob van Aerschot, projectmanager van PARK21, reflecteerde dat er een interessant spanningsveld is tussen leiderschap versus gezamenlijkheid bij het ontwikkelen van PARK21. Het is de kunst om hier een evenwicht in te vinden.

Logo PARK21 TE

Wim Haarmann, onderzoeker bij Telos, beaamde dat dit soort ontwikkelingsprocessen per definitie leerprocessen zijn met een grote onzekerheid. Iedere stap in het proces kan opgevat worden als een experiment waarvan zowel publieke als private partijen leren om zo een betere volgende stap te kunnen zetten. Het verslag en de presentaties van de bijeenkomst vindt u hier.

De volgende academische werkplaats is op 6 maart 2015. We bezoeken dan de gemeente Apeldoorn. De vraag die centraal staat is: ‘welke unieke kwaliteiten van het buitengebied kunnen het concept toeristisch toplandschap laden en wat is er aanvullend nodig om te komen tot een productieve toekomstvisie’.

Bent u geïnteresseerd? Meldt u dan aan als deelnemer bij Marianne Nieuwenhuijsen. Deelname is gratis.

***

Veel belangstelling voor LI Leisure Investment

In de vorige Nieuwsbrief Recreatie en Ruimte (nummer 32, november 2014) hebben wij melding gemaakt van de lancering van LI Leisure Investment. Dat is een soort coöperatieve bank voor de Nederlandse gastvrijheidssector die duurzame innovatie in dag-, verblijfs- en waterrecreatie in het buitengebied en de stadsranden stimuleert door het beschikbaar stellen van expertise en kapitaal.
Van één van de initiatiefnemers (Erik Droogh van RGV) hebben wij vernomen dat er volop belangstelling is voor het fonds. Zo kort na de introductie zijn er meer dan tien totaal verschillende aanvragen ingediend. Deze zullen in de komende weken beoordeeld worden. In verband met de vertrouwelijkheid die deze aanvragen/ideeën met zich meebrengen maken we in dit stadium nog niet bekend welke aanvagen dit zijn en op welke innovaties zij betrekking hebben. Via de Nieuwsbrief houden we houden u graag op de hoogte.

Wilt u weten of LI Leisure Investment ook voor u wat kan betekenen? Kijk dan op de website van het project.

***

590.000 banen in de gastvrijheidssector

De gastvrijheidssector is van groot economisch belang voor Nederland: in 2013 bedroegen de bestedingen €65 miljard en leverde de sector 590.000 banen op (6% van het totaal aantal banen). Dit blijkt uit de brochure ‘Kerncijfers gastvrijheidseconomie 2014’ die NBTC en Gastvrij Nederland onlangs presenteerden.

Foto kerncijfers RB

Naast het economisch belang beschrijft de brochure het inkomend, binnenlands, uitgaand en internationaal toerisme. Daarnaast zijn voor diverse thema’s en sectoren belangrijke cijfers gebundeld.
In het verleden werd een cijfer gecommuniceerd dat fors lager was. Dit heeft te maken met een veranderde methodiek, met als belangrijkste aanpassing dat ook funshoppen mee is gaan tellen.

‘Kerncijfers gastvrijheidseconomie 2014’ is hier te downloaden.

***

Tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen steeds interessanter

Verplaatsbaar huis RB bij Tijdelijkheid

Het tijdelijk anders gebruiken van terreinen staat steeds meer in de belangstelling. De tijdelijke invullingen zijn heel divers: van buurttuintjes tot velden met zonnepanelen en van de aanplant van olifantsgras voor biomassa tot tijdelijke natuur. Ook voor gastvrijheidsondernemers bieden tijdelijk beschikbare terreinen kansen. Dit bleek tijdens een onlangs door Landwerk georganiseerd seminar.

Greening the city NLwordt anders1 ev bij Tijdelijkheid HH

Bron foto: Nederlandwordtanders, project Greening the city

Rob Berkers ging tijdens het seminar specifiek in op de gastvrijheidssector. Hij toonde een aantal succesvolle voorbeelden van tijdelijke gastvrijheidsbedrijven. Ook de presentatie van Iwan Smeenk, die in ging op de wet- en regelgeving, was voor geïnteresseerde gastvrijheids-ondernemers erg de moeite waard.

Smeenk vertelde over wijzigingen in wetgeving die maken dat tijdelijk gebruik mogelijk wordt tot maximaal 10 jaar. Dat was 5 jaar. Deze verlenging maakt het aanzienlijk makkelijker om tot een rendabele exploitatie te komen.

Wind n wheels ev bij Tijdelijkheid HH

Bron foto: Wind 'n Wheels

Wilt u meer over dit onderwerp weten? Download dan hier het volledige verslag. De juridische aspecten van tijdelijkheid kunt u bekijken in deze factsheet.

***

Toeristisch masterplan St Eustatius: toekomstkansen op eiland

Interview MB 1

René Henkens

Eind 2012 werd Alterra-medewerker René Henkens gevraagd een bijdrage te leveren aan een symposium over toerisme en duurzame ontwikkeling op het eiland St. Eustatius. Hij deed dit binnen het kader van het door het Ministerie van EZ en WUR gefinancierde onderzoeksprogramma TripleP@Sea, gericht op het ontwikkelen van ecosysteemdiensten in kustgebieden. Hierdoor kwam hij in contact met de St. Eustatius Tourism Development Foundation, de lokale overheid en ondernemers die toerisme op het eiland verder willen ontwikkelen. Dit was aanleiding om in 2014 binnen het programma TripleP@Sea aan de slag te gaan met een Toeristisch Masterplan voor het eiland.

Interview MB 5
 
Interview MB 2

Omdat hiervoor kennis nodig is vanuit verschillende disciplines zocht hij samenwerking met leerstoelgroepen van Wageningen Universiteit. MSc studenten kunnen op St. Eustatius in een prachtige omgeving gedurende een langere periode data verzamelen voor hun MSc thesis. Samen met de universiteit heeft hij het afgelopen jaar een 5-tal studenten mede-begeleid. Deze studenten verzamelen informatie over toerisme, natuur, cultuurhistorie en het landschap. In 2015 gaat dit nog door. Dit alles dient ervoor om een solide basis te leggen onder het Masterplan.

Het interview vindt u op de website. Lees verder...

***

Nederland: dé internationale toeristische golfbestemming?

Op 11 november 2014 vond het Golf & Toerismecongres plaats, waar werd gesproken over de toekomst van de golfsport in Nederland en de kansen die golftoerisme biedt.
"Nederland is niet bekend als golfbestemming," aldus Ton Albers van de stichting Golf In Holland, en organisator van het congres, "en dat terwijl ons land 222 golfbanen heeft, waarvan 8 in de Top 100 Continentale Golfbanen en 3 daarvan in de top tien". De 1 miljoen Europeanen die een golfvakantie boeken, hebben Nederland niet op hun netvlies staan omdat het nooit op de kaart is gezet als golfbestemming. Dat is een gemiste kans, want volgens onderzoek besteedt de Europese golftoerist dagelijks gemiddeld €170-€230 per persoon. In veel Nederlandse golfcentra is de omzet gelijk of dalende. Golftoerisme kan dan een nieuwe economische impuls geven. Wereldwijd spelen 63 miljoen mensen golf, waarvan 7,9 miljoen Europeanen. De landen Frankrijk, Duitsland, Scandinavië en Groot Brittannië (inclusief Ierland) zijn samen goed voor 79% van alle Europese golfers. Nu is het wel zo dat de mooiste golfbanen in Nederland het golftoerisme vaak niet nodig hebben, terwijl deze banen juist interessant zijn voor de toeristen.

Bij Golftoerisme TE
Bij Golftoerisme TE 2

De golftoerist zoekt in de bestemming een diversiteit aan golfbanen, een goede kwaliteit van accommodaties, voldoende tee-tijd (‘kunnen golfen waar en wanneer ik wil’), een mix van banen en leuke andere dingen om te doen (met name food en beverage-faciliteiten) en een beperkte reistijd om ergens te komen. Nederland kan op al deze aspecten goed meekomen, zo kwam naar voren tijdens het congres.

Golftoerisme biedt realistische kansen voor Nederlandse golfbanen en aan de Nederlandse economie om een nieuwe bron van inkomsten te genereren. Maar dan is er wel actie nodig. Belangrijk is samenwerking, eensgezindheid en het met elkaar nemen van flinke stappen. De Nederlandse golfclubs zijn echter vaak in zichzelf gekeerd en niet gericht op marketing en branding. Hier ligt een taak voor de topgolfbanen met ambitie om het voortouw te nemen om samen met andere regionale stakeholders een aantrekkelijk productpakket aan te bieden. Zo kunnen ze Nederland bij internationale en nationale golfspelers op de kaart te zetten.

Dit artikel is een samenvatting van het verslag van het Golf & Toerismecongres, geschreven door Hans de Vries van LeisureNL. Het volledige verslag kunt u lezen op de website van Pretwerk.
Meer informatie vindt u op de website van Golf in Holland.

***
tulpenveld1kl

Foto: San Martin, Foter.com

 
Tulenveld20kl

Foto: San Martin, Foter.com

***

Deze nieuwsbrief informeert u over de activiteiten van STIRR. We maken onze kennis en ervaring niet alleen toegankelijk voor derden via deze nieuwsbrief, maar ook via onze website www.stirr.nl, boekjes en bijeenkomsten.

STIRR is een initiatief van ondernemers en wordt via projecten mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. STIRR is partner van InnovatieNetwerk.

Meer informatie vindt u op onze website.

De nieuwsbrief van Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) komt vijf à zes keer per jaar uit.

***
1px