Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 35, juli 2015 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: ▪ Innovatie met ups en downs: SEAFARI▪ R

   
i 20101213 165553 001

Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 35, juli 2015

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Innovatie met ups en downs: SEAFARI
Recreatieve Ontwikkel Zones (ROZ)
Kennismakings- en handelsmissie Polen:16-19 september 2015
Evaluatie Green Deals Natuur & Recreatie
Combineren van urgenties biedt kansen: WATERDUNEN
Congres Natuurlijk Ondernemen 9 oktober 2015
Save the date: 6 november Spiegelbijeenkomst ACWP
Ervaringen van Camping Zeeburg Amsterdam
Nationaal Groenfonds: financier van groen voor de recreatiesector

***

Innovatie met ups en downs

Een kijkje achter de schermen van Seafari

seafari-indoorduiker

SEAFARI in Arnhem wil een plek creëren waar de adembenemende schoonheid van de onderwaterwereld met eigen ogen beleefd kan worden. Wie deze 'wereld van de stilte' heeft ervaren, begrijpt tot in het diepste van zijn/haar ziel dat we zuinig moeten zijn op onze planeet aarde. Deze gedachte heeft geresulteerd in een plan dat begonnen is in 1998 en dat medio 2015 is uitontwikkeld. Binnen het Seafari-concept staat het duiken als doe-beleving centraal. Daarnaast is er de mogelijkheid die beleving verder uit te breiden, dan wel in te perken, met aanpalende activiteiten en voorzieningen. Inmiddels heeft Seafari met verschillende partijen overleg om te achterhalen welke onderdelen van het SEAFARI-concept onder welke voorwaarden uitvoerbaar kunnen zijn. Kortom, het blijft voor initiatiefnemer Marco Derksen een on-going proces.

DSCF1695

Niek Maessen (links) en Marco Derksen (rechts)

 
DSCF1694

Tegelijkertijd heeft Marco Derksen als initiatiefnemer de afgelopen jaren ervaring opgedaan met welke hobbels je tegenkomt om van innovatief idee tot realisatie te komen. Deze ervaringen heeft hij vastgelegd in een boek met als titel ‘Projectmatig Werken in beeld’ met veel praktijkvoorbeelden om de stof toegankelijker te maken. Dit boek wordt door Marco gebruikt als leidraad binnen trainingen die hij geeft aan cursisten van o.a. praktijkopleider NCOI.

seafari-bassin-30m

Schets van Seafari

Voor meer informatie rondom SEAFARI en ‘Projectmatig Werken in Beeld’ kunt u contact opnemen met Marco Derksen.

Bron foto's: website Seafari en archief

***

Recreatieve Ontwikkel Zones (ROZ)

Strand Nulde Zuid

Luchtfoto Strand Nulde Zuid

U kent dat allemaal wel als ondernemer: u wilt een niet al te grote verandering aanbrengen aan bijvoorbeeld uw restaurant, blijkt het bestemmingsplan zo eng gedefinieerd te zijn dat u alleen met veel regelwerk voor elkaar krijgt wat eigenlijk toch niet zo ingewikkeld is. Met het concept ROZ willen we kijken of we dit probleem (deels) kunnen voorkomen. Inspiratie komt uit de omgang met bedrijventerreinen. Die zijn verdeeld in categorieën, al naar gelang hun milieubelasting. Binnen die categorieën kunnen bedrijven redelijk hun gang gaan.

Nuld-Zuid 18 juli  13 IMG 1475

Strand Nulde

 
IMG 2249b

Strand Horst

LeisureLands, InnovatieNetwerk en STIRR gaan samen onderzoeken of een dergelijke aanpak ook gehanteerd kan worden voor recreatiegebieden. Om het praktisch te houden concentreren we ons op de stranden Horst en Nulde in respectievelijk de Gelderse gemeenten Putten en Ermelo. Uiteraard worden de gemeenten en provincie Gelderland betrokken bij het project. Als de aanpak voor die gebieden werkt, gaan we kijken of opschaling mogelijk is. We hebben AT Osborne in de arm genomen als onze adviseur. We houden u op de hoogte van onze bevindingen.

Bron foto's:Leisurelands

***

Kennismakings- en handelsmissie Polen: 16-19 september 2015

De vrijetijdssector in Polen is nog nauwelijks ontwikkeld, terwijl de Poolse bevolking behoefte heeft aan voorzieningen en ook bereid is daarvoor te betalen. Dat maakt Polen een interessant land voor ondernemers uit de recreatiesector die op zoek zijn naar nieuwe markten. Tegen deze achtergrond organiseren STIRR en RDH Architekci Urbaniści van 16-19 september aanstaande een kennismakings- en handelsmissie naar Polen. Deze reis is bestemd voor vernieuwende ondernemers uit het recreatief bedrijfsleven, bestuurders van overheden en maatschappelijke organisaties met een open oog voor nieuwe markten en ontwikkelingen.

51ae1cac7025b o

Foto's van het Silesian museum in het Poolse Katowice

514481
 
z13909967Q
1415285164
 
fot.-sonia-szelag pop
 
1119958 573576529355086 1497020746 o

Naast een bezoek aan interessante steden als Kraków en Katowice, gaat de reis langs een aantal oude en nieuwe toeristische attracties. Tijdens de reis ontmoeten de deelnemers naast Poolse ondernemers ook ervaren Nederlandse ondernemers die in Polen werkzaam zijn. Via hen kunnen zij uit de eerste hand horen wat het betekent om in Polen zaken te doen.
Er zijn nog enkele plaatsen voor deze reis beschikbaar. Voor meer informatie kunt u terecht bij Hans Hillebrand.

05df5dc6fb original

Het congrescentrum in Kraków, Polen

 
9560083 centrum-kongresowe-ice-w-krakowie-
kose 161014 003-kopia
 
kose 161014 054-kopia
 
6787dd8b00 original
***

Evaluatie Green Deals Natuur & Recreatie

STIRR is als ondertekenaar betrokken bij een zestal Green Deals. Deze Green Deals hebben elk een looptijd van maximaal drie jaar. Binnen deze periode (d.w.z. voor eind 2015) moeten de resultaten behaald worden. Voor STIRR is daarom het moment aangebroken om de Green Deals te evalueren: We doen dat aan de hand van de volgende vragen:
* Hebben de Green Deals tot de gewenste resultaten geleid?
* Welke lessen kunnen we trekken uit deze zes pilotprojecten?
* Is het vaker inzetten van het instrument Green Deal interessant?

groepsfoto green deals

Groepsfoto Green Deals in juni 2012, waaronder de Green Deals Natuur & Recreatie

Met de betrokkenen bij de Green Deals vinden momenteel gesprekken plaats om deze analyse te kunnen maken. Dit levert veel wetenswaardigheden op. Zo bleek in de Green Deal Landgoed Schöndeln dat de deal er in belangrijke mate aan heeft bijgedragen dat de natuur een kwaliteitsimpuls krijgt en de plek ook recreatief aan waarde wint. Het is nog wel onzeker of de recreatieve toegankelijkheid in die mate toeneemt als tevoren was bedacht.

In het najaar zal STIRR de resulaten van deze evalutatie op diverse manieren communiceren. U kunt deze dan vinden op de website, in een boekje en tijdens een presentatie op het congres ‘Natuurlijk Ondernemen’ op 9 oktober a.s.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Rob Berkers.

***

Combineren van urgenties biedt kansen

Hoe gaat het nu met het project Waterdunen?

waterdunenview5

In West Zeeuws-Vlaanderen is medio 2012 gestart met de aanleg van Waterdunen, een groot natuur- en recreatiegebied.. Dit gebied ligt in de Oud en Jong Breskenspolder, ten noorden van Groede, tussen de Groese Duintjes en Schoneveld. Uiteindelijk is het doel dat er qua verblijfsrecreatie naast 400 recreatieverblijven (op 40 hectare) in nieuwe duinen en schorren, een duincamping met 300 plaatsen (op 14 ha) en een hotel gerealiseerd gaan worden. Daarbij zal op 250 ha een toegankelijke getijdennatuur, van slikken en schorren, en recreatienatuur ontstaan. Ook zullen aanverwante voorzieningen ontwikkeld worden zoals een boulevard met kleinschalige horeca en detailhandel, met de bijbehorende aanpassingen van wegen, paden en parkeervoorzieningen.

21 4 4 14 onthulling informatiebord vogeltelpost

Opening vogeltelpost

 
herschaalde kopie van bird eye view waterdunen

Ontwikkelingsplan Waterdunen

Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van Waterdunen is altijd geweest het inspelen op verschillende beleidsurgenties. Kustveiligheid, economische ontwikkeling en natuurontwikkeling zijn daarbij de speerpunten. Hierdoor trekken de verschillende partijen (Rijk, provincie, waterschap, ondernemer, gemeente en natuurorganisatie) samen op binnen dit traject. Inmiddels is de realisatie in volle gang. Het koningspaar heeft dat bij het gemeentebezoek aan Sluis op 19 mei jl. kunnen constateren.

17 vogeltelpost feb 2014

Eerste gebruiker van de vogeltelpost, foto Buro Ruimte en Groen

 
20 5 4 14 telpost

Uitzicht op de nieuwe vogeltelpost

De uitdaging is nu om de kansen die Waterdunen biedt ook op lokaal niveau te kapitaliseren in termen van sociaal-economische spin off. Waterdunen geeft op gemeenteniveau een economische impuls in termen van werkgelegenheid (dag- en verblijfsrecreactie, natuuronderhoud) en mogelijkheden om op lokaal niveau tot samenwerking te komen tussen verschillende sectoren (natuuronderhoud in combinatie met zorg en onderwijs). Door de economische impuls kunnen verschillende lokale voorzieningen zoals, onder andere supermarkten, horeca, onderwijs en zorg in stand worden gehouden.

30 waterdunen luchtfoto novcor

Waterdunen in ontwikkeling, foto Peter Buteijn.

 
33 takkenrillen steenuil

Takkenrillen voor de Steenuil in Waterdunen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lies Dekker - Projectleider Waterdunen, Provincie Zeeland, telefoonnummer 0118-631922.

Bron foto's: website Waterdunen en archief

***

Congres Natuurlijk Ondernemen 9 oktober 2015

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is gemeld, organiseert Stichting De Groene Koepel, met ondersteuning van STIRR, op vrijdag 9 oktober aanstaande het congres Natuurlijk Ondernemen in (verblijfs)recreatie. Plaats van handeling: Fort Voordorp te Groenekan in de provincie Utrecht. Op deze dag gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe je komt tot duurzame dag- en verblijfsrecreatie in de natuur. Het programma start met een korte film, waarin prominente personen hun mening geven. Daarna zijn er drie rondes met parallelle sessies waarin boeiende cases aan bod komen. Deze cases gaan in op vragen als “Kan verblijfsrecreatie in de natuur positief uitpakken voor natuur?”, “Hoe verleid je ondernemers tot investeren met oog voor kwaliteit?”, “Hoe creëer je als ondernemer ruimte om te ondernemen?” en “Wat kunnen we leren van andere sectoren?”
Transitie- en duurzaamheidsgoeroe professor Jan Rotmans sluit het congres af met zijn verhaal.

Het congres is interessant voor recreatieondernemers, terreinbeherende organisaties, natuureducatieve organisaties, beleidsmakers, belangenorganisaties uit de recreatiesector en onderwijsinstellingen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website Congres Natuurlijk Ondernemen.

Logo congres natuurlijk ondernemen HH
***

Save the date: 6 november Spiegelbijeenkomst ACWP

Graag nodigen wij u uit om de ervaringen met de Academische Werkplaatsen Natuur en Gastvrijheidseconomie van de afgelopen 2,5 jaar met ons te spiegelen. Aan de orde komen vragen als
* Wat hebben we geleerd en wat is nodig om deze kennis productief te maken?
* Hoe geven we vervolg aan deze waardevolle intervisiebijeenkomsten?

Op 6 november staan deze vragen centraal tijdens een spiegelbijeenkomst waarin we graag in een interactieve setting met u van gedachten wisselen. Noteer de datum alvast in uw agenda. Nadere informatie volgt!

***

Ervaringen van Camping Zeeburg Amsterdam

Green Deal als middel voor groen en groei?

Is het beleidsinstrument Green Deal daadwerkelijk een interessant instrument om groei en groen sneller te realiseren? Toon Weijenborg van Camping Zeeburg Amsterdam wisselde zijn ervaringen met de Green Deal uit tijdens een leersessie met een divers publiek op 4 juni j.l.
Weijenborg sloot in 2012 een Green Deal-overeenkomst af met provincie Noord Holland, ministerie van Economische Zaken, Recron en STIRR met als doel de uitbreiding van de camping te realiseren met oog voor natuur. U kunt zijn plannen bekijken op het filmpje in de serie Green Inspire.

Zeeburg1

Het originele plan stamt al uit 2003. Het groen is inmiddels gerealiseerd, maar de gewenste uitbreiding van de camping nog niet. Reden voor Weijenborg om een Green Deal af te sluiten en te kijken of dit middel versnelling in het proces kon brengen. Helaas heeft de Green Deal nog niet voor uitbreiding gezorgd. Toch vindt Weijenborg wel dat het middel meerwaarde heeft. In zijn geval niet op ambtelijk, maar wel op bestuurlijk niveau. De meerderheid van het publiek vindt het ook een geschikt middel om groei en groen te realiseren. De morele steun die een Green Deal biedt voor ondernemers wordt als belangrijk gezien. Dat geldt ook voor het gezamenlijke doel, wat zorgt voor eigenaarschap bij de partijen die de deal ondertekend hebben.

Zeeburg CZ1-receptie1
 
Zeeburg2

Een Green Deal kan als breekijzer dienen voor ontwikkeling. Tips zijn er ook: Maak voorafgaand aan een Green Deal een stakeholdersanalyse, laat alle belangrijke partijen vervolgens expliciete inspanningsverplichtingen ondertekenen en zorg ervoor dat een mijlpaal of momentum gekapitaliseerd en vastgelegd wordt. “Of een project uiteindelijk slaagt, hangt ook sterk af van de personen met wie je om tafel zit”, aldus Weijenborg.

20150604 163042 Zeeburg TE3 ges

Later dit jaar vinden nog twee leersessies rondom het instrument Green Deal plaats. Wilt u deelnemen? Meld u dan aan bij Tanja Emonts.

***

Nationaal Groenfonds: financier van groen voor de recreatiesector

Menig recreatieondernemer die zijn bedrijf uit wil breiden met een impuls voor de groene omgeving komt hobbels op zijn weg tegen. Een daarvan kan zijn dat commerciële banken minder happig zijn om de groene component van het plan te financieren. Het Nationaal Groenfonds kan dan een interessante partner zijn vertelt accountmanager Jac. Meter. “Wij kunnen het groen op een aantrekkelijke manier co-financieren terwijl de commerciële bank de rode component financiert”, aldus Meter. Naast een gunstige financiering voor projecten met een groenverklaring, heeft het Nationaal Groenfonds kennis en contacten in de groene wereld die ook voordelig uit kunnen pakken voor de ondernemer. “Door ondernemers in contact te brengen met partijen die het beheer goedkoper kunnen uitvoeren bijvoorbeeld,” legt Meter uit, “zoals is gebeurd bij Landgoed Kluenven in Enschede.”

Het Nationaal Groenfonds zet zich in om samen met ondernemers duurzaam geld te verdienen met natuur en landschap. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Jac. Meter of kijk op de website van het Nationaal Groenfonds.

***

Data om te onthouden

550929 69071328

16-19 september 2015

Kennismakings- en handelsmissie naar Polen

9 oktober 2015

Congres Natuurlijk Ondernemen

6 november 2015

Spiegelbijeenkomst Academische Werkplaatsen

***
100 1180
 
stoelenopstrand
***

Deze nieuwsbrief informeert u over de activiteiten van STIRR. We maken onze kennis en ervaring niet alleen toegankelijk voor derden via deze nieuwsbrief, maar ook via onze website www.stirr.nl, boekjes en bijeenkomsten.

STIRR is een initiatief van ondernemers en wordt via projecten mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. STIRR is strategisch partner van InnovatieNetwerk.

Meer informatie vindt u op onze website.

De nieuwsbrief van Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) komt vijf à zes keer per jaar uit.

***
1px