Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 23, januari 2013 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: ▪ Bruisende gastvrijheidseconomie wach

   
i 20101213 165553 001

Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 23, januari 2013

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Bruisende gastvrijheidseconomie wacht mooie toekomst
Congres Leisure Port van Europa via twitter
Zelfredzaamheid in de Business2Business-aanpak
Vrijetijdssector als motor voor gebiedsontwikkeling
Green Deals: eerste resultaten voor de natuur
Hoe organiseer je gebiedsmarketing? Academische Werkplaats Fries Merenland
Hoogwater- en waterveiligheidsproblematiek bieden kans: Adviescommissie Beeldverhalen

***

Bruisende gastvrijheidseconomie wacht mooie toekomst

ScreenHunter 02 Jan. 23 16.01

Aandachtig gehoor tijdens het plenaire deel. Op de eerste rij John Jorritsma, Erik Droogh, Andrew van der Zee en Riek Bakker

De gastvrijheidseconomie bruist en heeft toekomst. Dat was een van de conclusies van het congres “Gastvrij Nederland, Leisure Port van Europa” dat 17 januari jongstleden plaatsvond in het karakteristieke Klasse Theater in Tilburg. Ruim 100 personen, uit ondernemersland, overheid en kennisinstituten, namen deel aan de zeer geslaagde bijeenkomst met topsprekers uit de sector. De organisatie van het congres was in handen van de Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) en werd mede mogelijk gemaakt door Midpoint Leisure Boulevard, Ministerie van Economische Zaken en Gastvrij Nederland.

ScreenHunter 04 Jan. 27 16.24

Goede belangstelling...

 
ScreenHunter 01 Jan. 27 16.23

...tijdens de workshops

Het bruisen van de sector kwam tot uiting in de verschillende presentaties. In een land als Nederland kan je op korte afstand veel beleven. In allerlei regio’s vindt innovatie plaats, van ‘Parkstad Limburg’ tot ‘Park 21’ in de Haarlemmermeer, van ‘Waterdunen’ in Zeeland tot de ‘Friese Meren. Maar ook in Leisure Boulevard Brabant, Dijk van een Delta en op de Veluwe zet de gastvrijheidsesector stappen om kwaliteiten te versterken en de uniciteit te vergroten. De sector kan een nieuwe motor worden voor de vastgelopen gebiedsontwikkeling door onder andere aandacht voor duurzaamheid, kwaliteit en werkgelegenheid.

Theo Ruijs1

Theo Ruijs, voorzitter Gastvrij Nederland en Hans Hillebrand, directeur STIRR

De sprekers betoogden dat de ruimte die vrijetijdsbedrijven krijgen om zich verder te ontwikkelen in toenemende mate zal afhangen van hun bijdrage aan de 'quality of life' en hun vermogen om samen met hun omgeving onderscheidend te zijn. Het maatschappelijk en economische belang van de sector is nu al aanzienlijk en kan door de goede uitgangspositie nog veel groter worden. Dat vergt, vanwege de sterke internationale concurrentie, wel topprestaties.

Om sectorbreed topprestaties te leveren moet een innovatie-actieprogramma opgesteld worden door de koploper-ondernemers, samen met kennisinstellingen en overheden. Vanuit hun rijke ervaring en kennis moeten zij werken aan nieuwe duurzame verdienmodellen die de internationale concurrentie het hoofd helpen bieden. Zeg maar op dezelfde wijze als de topsectoren dat doen.

bert pauli1

Bert Pauli, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant

 
bart de boer1

Bart de Boer, directeur van de Efteling

Sprekers op het congres waren de gedeputeerden Pauli (Noord-Brabant) en Van Dijk (Gelderland), voorzitter Gastvrij Nederland Theo Ruijs, directeur Efteling Bart de Boer, voorzitter Adviescommissie Regionale Beeldverhalen Riek Bakker, directeur RGV Erik Droogh, en hoogleraar Leisure Studies Hans Mommaas.

Meer informatie over het congres kunt u vinden op onze website.

ScreenHunter 02 Jan. 27 16.23
 
ScreenHunter 03 Jan. 27 16.24
***

Congres Leisure Port van Europa via twitter

Ook social media zijn een mooie manier om de gastvrijheidseconomie te promoten. Dat bleek tijdens het congres van 17 januari. Er werd tijdens en na het congres getwitterd en gedeeld. Op deze manier hebben duizenden mensen een glimp op kunnen vangen van het congres. Enkele voorbeelden van twitterberichten:

twitter-bird-light-bgs

Efteling kan veel zelf doen maar heeft regio nodig om echte stappen te maken. Aanvullend aanbod versterkt efteling @drsbartdeboer #stirr

Interessante ontmoetingen en goede discussies vandaag op congres NL Leisureport. Prima dag #stirr #gastvrijnederland

#recreatie&ruimte interessante onderwerpen en inspirerende verhalen in Tilburg Klasse Theater

Reflectie Hans Mommaas op Green Deals en beeldverhalen: 'sector in transitie in next phase' #CongresLeisure Portpic.twitter.com/31AkVe9u

Er wordt ook regelmatig getwitterd over andere onderwerpen vanuit de Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte. Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons dan op twitter.

***

Zelfredzaamheid in de Business2Business-aanpak

Tijdens het STIRR-congres van 17 januari jl. ging één van de workshops over de business2business-aanpak. Binnen deze aanpak staat de zelfredzaamheid van de betrokkenen, meestal ondernemers, centraal.

Een korte uitleg van deze aanpak: onder leiding van een facilitator wordt er met een intervisie-achtige aanpak gewerkt waardoor gestuurd wordt op de zelfredzaamheid in de groep. Eén van de deelnemers brengt een probleemvraag in, die vervolgens door het stellen van informatieve vragen verder wordt verkend. In deze beginfase mogen er geen tips gegeven worden of conclusies worden getrokken. Wanneer de probleemvraag voldoende duidelijk is en opnieuw kan worden geformuleerd, kan de groep eindigen met een rondje tips. Het is vervolgens aan de probleeminbrenger om te kijken wat hij met die tips doet.

Heel concreet werd in de workshop een probleem vanuit een gemeente ingebracht en verkend. De vraag had betrekking op het organiseren van een evenement: 1) de rol van de gemeente en 2) hoe ondernemers geënthousiasmeerd kunnen worden. De probleeminbrenger had aan het einde van de workshop 11 waardevolle tips. Met twee daarvan ging zij de volgende dag aan de slag: praten met haar direct leidinggevende over de gewenste rol van de gemeente (expliciet maken) en het evalueren van een eerder georganiseerde evenement.

Kortom, de business2business-aanpak is een waardevolle methodiek om enerzijds de probleemvraag duidelijk te krijgen en anderzijds (praktijk-)kennis die op dat moment aanwezig is te ontsluiten. De methodiek kan breder toegepast worden dan alleen bij ondernemers: ook overheden en andere probleemhebbers kunnen hier hun voordeel mee doen.

Voor vragen rondom deze aanpak kunt u contact opnemen met Marien Borgstein of bellen naar telefoonnummer 06-51563743

***
Afbeelding1

Vrijetijdssector als motor voor gebiedsontwikkeling

‘De vrijetijdssector als motor voor gebiedsontwikkeling’ was de titel van een andere workshop tijdens het STIRR-congres van 17 januari j.l. Centraal in deze workshop stond de vraag: hoe komen we in gebiedsprocessen succesvol van visie tot uitvoering?

Rob Berkers (STIRR/ Berkers Advies) gaf de aftrap voor de workshop. Hij schetste de oorzaken waardoor de uitvoering van projecten in gebiedsprocessen nu vaak moeizaam gaat. Daarnaast gaf hij een perspectief hoe het beter kan. Sleutelwoorden daarbij zijn: stel waardeontwikkeling op lange termijn centraal, kies voor kleine stapjes, laat projecten en producten het domein van ondernemers en burgers zijn, en overheid: ga uitblinken in terughoudendheid. Discussie vond plaats aan de hand van een concrete case (het gebied Duin, Horst en Weide), ingebracht door gebiedsregisseur Lennert Langerak. De deelnemers aan de workshop spraken over de problemen en mogelijkheden die er in de praktijk zijn. Enkele interessante discussiepunten die naar voren kwamen waren: hoe maak je van stakeholders shareholders en wat te doen als er weinig ondernemerschap in het gebied aanwezig is.

Het meedenken over een concrete gebiedsopgave is iets dat vanuit STIRR vaker gebeurt. Wilt u meer weten over de mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met Rob Berkers of bellen naar telefoonnummer 06-36165934.

***

Green Deals: eerste resultaten voor de natuur

laanbeplanting1

Laanbeplanting

We kunnen u de eerste resultaten melden over de winst voor natuur en duurzaamheid vanuit de Green-Dealprojecten Natuur en Recreatie. In de Green Deal Veluwe is de aanplant van 5000 meter landschapsversterkende laanbeplanting in Bussloo, Kievitsveld, Berendonk, Strand Nulde en Strand Horst nagenoeg afgerond. Verder is begonnen met de omzetting van 15 ha monofunctioneel bos in het recreatiegebied Zandenplas naar multifunctioneel bos voor recreatie, natuur en productie.

In Zeumeren wordt binnenkort een biovergassingsinstallatie in gebruik genomen, waarover wij in de volgende nieuwsbrief meer zullen berichten.

Ook de Green Deal Landgoed Schöndeln laat al positieve effecten voor natuur zien. De gronden die zijn aangekocht door de ondernemers voor het landgoed zijn door de provincie Limburg onder de Ecologische Hoofd Structuur gebracht. Dat is niet onlogisch, omdat het hier gaat om een deel van een groter gebied dat verder al de natuurstatus heeft. Daarnaast wordt, in samenwerking met alle belendende beheerders van de EHS in het Roerdal, een afgerond recreatiepakket voor het gehele Nederlandse deel van het Roerdal ontwikkeld. Verder is overleg opgestart om alle streekproducten van dit gebied te promoten op het landgoed Schöndeln.

schondeln2

Hoeve Schöndeln

 
schondeln1

Limousin-zoogkoeien

Deze resultaten zijn geboekt door twee van de in totaal zes Green Deals Natuur en Recreatie die in juni en oktober vorig jaar zijn afgesloten. Meer over de Green Deals vindt u op onze website.

***

Hoe organiseer je gebiedsmarketing? Academische Werkplaats Fries Merenland

Op 14 december 2012 vond de derde academische werkplaatssessie plaats in Leeuwarden. Centraal stond een vraagstelling vanuit het Friese Merengebied: 'Hoe ga je om met meervoudige dilemma's in het organiseren van gebiedsmarketing?'

acwp Friesland

Verschillende experts waren uitgenodigd om de deelnemers wegwijs te maken. Vanuit Marketing Groningen sprak directeur Dirk Nijdam. Rinkje Tromp, marketing manager van Toerisme Flevoland, liet zien hoe men in deze provincie gebiedsmarketing organiseert. Jacques Vork, specialist gebiedsmarketing gaf het theoretische kader. De deelnemers bespraken in twee groepen wat zij inspirerend vonden en leerden van de ervaringen van deelnemers uit Groningen, Flevoland en uit de theorie. Dit mondde uit in een aantal adviezen voor de betrokkenen uit het Friese Merengebied.

Een aantal adviezen

Trek de juiste persoon aan op het juiste niveau in plaats van te kiezen voor bestuurlijk veilig (met bestaande partijen).
Friesland is een optelsom van regio’s, neem dit als uitgangspunt en zorg voor een linking pin hiertussen.
Ontwikkel door daadwerkelijk te doen, niet door nota's schrijven, bijvoorbeeld door te werken in de vorm van een pilot.
Bundel als ondernemers je krachten en kijk wat zonder overheid kan.
De overheid faciliteert waar ondernemers het niet alleen kunnen.

acwp Friesland (2)

De betrokkenen in het Friese Merengebied gaan met de adviezen aan de slag, zo gaven zijn aan. De deelnemers gingen geïnspireerd naar huis. Wilt u meer weten over de bijeenkomst? Kijk dan op: www.recreatieenruimte.nl/academische-werkplaats/FriesMerenland

De volgende academische werkplaatsbijeenkomst is op 15 maart 2013 in Alkmaar bij de Cultuurcompagnie. Focus ligt dan op de vraag: ‘Hoe verbind je ondernemers aan een beeldverhalentraject?’ Wilt u deelnemen? Meldt u dan aan bij Tanja Emonts.

Het thema voor de april-sessie ligt nog niet vast. In mei vindt een spiegelsessie plaats n.a.v. de werkplaatssessies die tot dan toe hebben plaatsgevonden. We kijken dan welke kennisvragen zijn geïnventariseerd en bepalen op basis daarvan graag gezamenlijk met de aanwezige deelnemers de thema’s voor de nog te organiseren sessies. U kunt zich nu ook al aanmelden voor deze sessie(s) bij Tanja Emonts.

***

Hoogwater- en waterveiligheidsproblematiek bieden kans: Adviescommissie Beeldverhalen

Op 18 december jl. bracht de Adviescommissie Regionale Beeldverhalen een bezoek aan het Beeldverhaal Poort van Nederland. Poort van Nederland is gelegen aan de oostgrens van ons land en is een onderdeel van het regionale beeldverhaal Dijk van een Delta. De vraag aan de commissie was advies uit te brengen over de mogelijkheden om nieuwe economische dragers te ontwikkelen in dit Rijnstrangengebied die waarde toevoegen aan het landschap en de culturele identiteit. De vragers van het advies waren de ondernemers Erna Kruitwagen van Buitengoed de Panoven, Wiely Albers van Wezendonk zand en grind, en de wethouders Anja van Norel (gemeente Zevenaar) en Jos Lamers (gemeente Rijnwaarden).

foto deel adviescommissie binnen1

De adviescommissie constateert dat er veel energie is bij de betrokkenen. De initiatiefnemers kunnen goed verwoorden wat ze willen en willen samenwerken om zaken te realiseren. De commissie onderschrijft dat de hoogwater- en waterveiligheidsproblematiek een immense kans vormen. Het is dan wel nodig dat er een ‘kapstok’ voor ontwikkeling komt, een proces, waarbij dit initiatief als start kan dienen. De ambitie is mooi, maar moet wel omhoog. De commissie adviseert om zelf een procesmanager aan te stellen. Zo’n actie laat zien dat het de initiatiefnemers menens is en geeft ze een sterke onderhandelingspositie richting de andere partijen. Die sterke positie is ook een gevolg van het feit dat een goed proces de provincie en Rijkswaterstaat veel tijd en dus geld scheelt.

Tom Smit, voorzitter van Dijk van een Delta, bedankte de commissie voor het heldere advies. Jos Lamers van gemeente Rijnwaarden gaf aan graag concreet aan de slag te willen door eerst een gezamenlijke stap met de gemeenten te zetten.

***
mRv8q02
 
mjqqcFO
***

Deze nieuwsbrief informeert u over de activiteiten van STIRR. We maken onze kennis en ervaring niet alleen toegankelijk voor derden via deze nieuwsbrief, maar ook via onze website www.stirr.nl, boekjes en bijeenkomsten.

STIRR is een initiatief van ondernemers en wordt mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. STIRR is partner van InnovatieNetwerk.

Meer informatie vindt u op onze website.

De nieuwsbrief van Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) komt vijf à zes keer per jaar uit.

***
1px