Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 21, november 2012 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: ▪ Congres Gastvrij Nederland, Leisure

   
i 20101213 165553 001

Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 21, november 2012

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Congres Gastvrij Nederland, Leisure Port van Europa; aanmelden kan nu
Camping Het Goeie Leven: Alles moet bijzonder zijn
Zesde Green Deal Natuur en Recreatie getekend
Trek-in: innovatie in verblijfsrecreatie
Gastvrijheidseconomie en Topsectoren: Onderzoek Haskoning
Verslag vaar-/discussietocht in Fryslân
Tweede bezoek van de Adviescie aan Jachthaven van de Toekomst
Goede opkomst eerste Academische Werkplaats
Waterpark Veerse Meer in Arnemuiden: Slim samenwerken
Vooraankondiging leersessie op 3 december 2012

***

Congres Gastvrij Nederland, Leisure Port van Europa

Aanmelden kan nu!

Op 17 januari 2013 organiseert STIRR een groot congres over de vrijetijdssector en gebiedsontwikkeling. Het congres vindt plaats in het Klasse Theater te Tilburg. U kunt zich vanaf heden aanmelden voor het congres.

Onder leiding van dagvoorzitter Hannie te Grotenhuis delen ervaringsdeskundigen en experts hun ervaringen met u hoe de toeristische potenties van Nederland ten volle kunnen worden benut. Samenwerking en versterking van bestaande kwaliteiten met vernieuwend en duurzaam aanbod zijn hierbij essentieel. Op verschillende plekken in Nederland wordt daaraan met succes gewerkt. Reden genoeg om ervaringen uit te wisselen.
Hoe hebben betrokkenen dit voor elkaar gekregen? Wat kunnen we hiervan leren? Hoe zorgt toepassing van deze kennis ervoor dat Nederland naast een Mainport (Schiphol, Havens Rotterdam) daadwerkelijk een Leisure Port wordt?

P9095071

Sprekers zijn o.a. Theo Ruijs, voorzitter van Gastvrij Nederland en ondernemer; Bart de Boer, directievoorzitter van de Efteling; Erik Droogh, directeur van de RGV; Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde provincie Gelderland; Bert Pauli, gedeputeerde provincie Noord-Brabant; Riek Bakker, voorzitter Adviescommissie Regionale Beeldverhalen en Hans Mommaas, hoogleraar Vrijetijdswetenschappen Tilburg Universiteit.

’s Middag staat de praktijk centraal in interactieve workshops. Onderwerpen zijn o.a.: vrijetijdssector als motor voor gebiedsontwikkeling, topsectoren en de vrijetijdseconomie, MKBA-tool voor recreatieondernemers, de rol van de provinciale overheid, leisure clusters.

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EL&I, Midpoint Leisure Boulevard en Gastvrij Nederland.

Meer informatie over het congres vindt u hier.
U kunt u aanmelden via het aanmeldformulier.

***

Camping Het Goeie Leven: Alles moet bijzonder zijn

Dit voorjaar opende in Eerde (gemeente Veghel) camping Het Goeie Leven haar ‘deuren’. Genieten, puur natuur en aandacht voor de streek, dat zijn belangrijke kernwaarden van het bedrijf. Over het bedrijf en het realisatieproces had STIRR een gesprek met Jelt van Veenendaal, een van de eigenaren van het bedrijf. “Wij willen zelf goed leven,” vertelt Jelt van Veenendaal. “Dat betekent: genieten van de natuur, lekker eten en drinken, leuke dingen doen. En we willen onze gasten dat gevoel ook geven. Alles moet bijzonder zijn op ons bedrijf.” Wat dat bijzondere inhoudt leest u in het artikel op onze website. Daar vindt u ook alles over het proces om tot realisatie te komen, dat zeker niet zonder hobbels verliep.

Lees hier het volledige artikel.

P1000710 (Small) 1e art RB
***

Zesde Green Deal Natuur en Recreatie getekend

Op 11 oktober jl. is in Den Haag de zesde Green Deal Natuur en Recreatie getekend. Ondertekenaars van de deal zijn de Stichting Limousin Regionaal (SLR), provincie Limburg, gemeente Roermond, ministerie van EL&I, Recron en STIRR. Die dag werden ook nog 11 andere green deals afgesloten over bijvoorbeeld biomassa en duurzame mobiliteit.

De nieuwe deal Natuur en Recreatie is gericht op de ontwikkeling van een multifunctioneel landgoed bij Roermond. Op dat landgoed, gesitueerd op de aan te kopen voormalige hoeve Schöndeln, gaat SLR aan een breed publiek tonen hoe op een natuurlijke wijze het limousin vlees wordt geproduceerd, verwerkt en bereid. Men denkt onder andere aan de realisatie van een ambachtelijke slagerij, een kookstudio, educatieruimte, verblijfsrecreatie en zorg. Naast deze economische kern is er veel ruimte voor natuur en recreatief medegebruik, passend binnen het huidige landschap. Ruim 25 ha (natte) agrarische grond wordt ingericht als natuur en in stand gehouden.

GreenDeals-302

Bert Reumkens, voorzitter van SLR, tekent de Green Deal

 
GreenDeals-381

Alle ondertekenaars bijeen

Het eerste succes van de Deal is al binnen: de provincie Limburg heeft zich bereid verklaard de gronden die horen bij de hoeve onder te brengen in de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Dat maakt realisatie van het project een stuk gemakkelijker.

De andere vijf green deals Natuur en Recreatie zijn getekend op 14 juni 2012 en betreffen twee Landgoederen van Bezinning (een in Noord Holland en een in Zuid Holland), duurzame uitbreiding van Camping Zeeburg bij Amsterdam, Recreatie en Natuur op de Veluwe, en Recreatie in de Uiterwaarden. Op de website vindt u meer informatie.

***

Trek-in: innovatie in verblijfsrecreatie

Op 20 oktober is, tijdens de Dutch Design Week, de eerste TREK-in officieel geopend door Joep Thönissen, directeur van de RECRON, in het gebouw Vertigo van de Technische Universiteit Eindhoven.

trekkershut 1

In de recreatiesector is de vraag naar duurzaamheid de afgelopen jaren toegenomen. Zowel recreanten als ondernemers zoeken het steeds meer in de groene hoek. De Trek-in komt tegemoet aan deze vraag en is een milieuvriendelijke en moderne variant op de officiële Trekkershutten van de Stichting Trekkershutten Nederland (STN). Bijzonder aan de Trek-in is dat bijna alle gebruikte materialen afkomstig zijn uit sloopprojecten van A van Liempd Sloopbedrijven. De ontwikkeling van de Trek-in is geïnitieerd door Stichting Natuurkampeerterreinen (SNK) in samenwerking met STN, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) kwamen met het prijswinnende ontwerp, dat vervolgens door bouwer 2Life-Art is gerealiseerd.

trekkershut 2

De Trek-in zal vanaf 2013 te vinden zijn op campings, jachthavens, Natuur kampeerterreinen en andere mooie locaties.

De TREK-in is één van de 10 SBIR-projecten Recreatie en Ruimte die een subsidie hebben gekregen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Van de 10 haalbaarheidsstudies zijn er vervolgens twee doorgegaan naar de ontwerpfase waarvan de TREK-in er één is. Voor meer informatie over die 10 projecten en hun achtergrond, verwijzen wij u naar de publicatie ‘Duurzaam investeren in recreatie en ruimte – 10 innovatieve ondernemers in beeld'.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Marieken Nieuwdorp, Stichting Natuurkampeerterreinen 030-6033701, of met Marien Borgstein, STIRR, 06-51563743

***

Gastvrijheidseconomie en Topsectoren: Onderzoek Haskoning

InnovatieNetwerk, strategische partner van STIRR , heeft aan Royal HaskoningDHV opdracht verstrekt om een position paper te schrijven over de relatie tussen Topsectoren en Gastvrijheidseconomie. Aanvankelijk was het de bedoeling om op zoek te gaan naar cross-overs die nieuwe business genereren.

ScreenHunter 03 Oct. 29 14.28

Plan voor Nijmegen West

Een bestaand voorbeeld daarvan is de Floriade waarin de topsector tuinbouw zich op een toeristisch aantrekkelijke wijze (2 miljoen bezoekers bij de laatste editite) neerzet. Zoiets zou je ook voor bijvoorbeeld water kunnen doen door een project als ‘Nijmegen omarmt de Waal’ te ontwikkelen als toeristische showcase voor onze watertechnologie. Een ander voorbeeld: nieuwe games (creatieve industrie), die je onderdeel maakt van een toeristisch product.

Gaandeweg het traject is gebleken dat je door de topsectoren eerder als een serieuze gesprekspartner wordt gezien als je jezelf ook als “top” kunt presenteren. Dat betekent feitelijk dat je je als sector net zo moet presenteren als een topsector dat doet. Daarvoor is nodig dat je het belang van je sector scherp kunt articuleren, urgenties weet te agenderen en weet op te pakken en je een Innovatie Actie Agenda hebt die gedragen wordt door de gouden drie- of vierhoek (ondernemers, overheden, onderzoekers/onderwijzers en eventueel maatschappelijke organisaties). Komende maanden zal STIRR samen met andere partijen nagaan hoe vorm kan worden gegeven aan zo’n Innovatie Actie Agenda. Uitgangspunt daarbij is dat er geen behoefte is aan meer papier, maar juist aan actie.

Wordt vervolgd.

ScreenHunter 02 Oct. 29 14.28
***

Verslag vaar-/discussietocht in Fryslân

Onlangs heeft de Raad van Toezicht STIRR een vaar- en discussietocht gemaakt in Friese wateren. Tijdens de vaartocht is uitvoerig stil gestaan bij de vraag hoe de infrastructuur voor kennis en innovatie in de gastvrijheidsector verbeterd kan worden. Dit is belangrijke input voor de eerder in deze nieuwsbrief genoemde Innovatie Actie Agenda, en zal daarin ook een plek moeten krijgen. Voor de vaartocht waren de volgende externe partijen uitgenodigd Theo Ruijs, voorzitter van Gastvrij Nederland en eigenaar Hotel-theater Figi in Zeist; Martin Kropff, Rector Magnificus van Wageningen Universiteit en Jasper Wesseling, Directeur Innovatie en Kennis op het ministerie van EL&I. Vanuit de Raad van Toezicht namen deel John Jorritsma, voorzitter en in het dagelijks leven Commissaris van de Koningin in Fryslân; Erik Droogh, Directeur RGV; Erna Kruitwagen, directeur/eigenaar Buitengoed De Panoven en directeur STIRR Hans Hillebrand.

photo de la troupe2

Groepsfoto deelnemers vaartocht

 
foto passerende boot1

Passerend schip

***

Tweede bezoek van de Adviescie aan Jachthaven van de Toekomst

De adviescommissie regionale beeldverhalen bracht opnieuw een bezoek aan de Jachthaven van de Toekomst op 14 september j.l. Tijdens het bezoek werden met alle betrokkenen de vorderingen van het project besproken met alle betrokkenen sinds het vorige bezoek van de adviescommissie op 20 april.

De duurzame Jachthaven van de Toekomst is een vernieuwend ontwikkelingsproject waarbij de voormalige werkhaven Middelplaat aan de Brouwersdam omgevormd wordt tot een gebied met een natuurlijke eilandenstructuur. Het gebied moet vrij toegankelijk worden en biedt plaats aan natuur, watersport, visserij, detailhandel en dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen. De ontwikkelende partijen Marina Port Zélande en Zeelenberg Architectuur werken nauw samen met provincie, gemeente, Rijkswaterstaat en andere stakeholders om dit vernieuwende gedachtegoed gezamenlijk vorm te geven en te realiseren.

jachthavenkl

De commissie concludeert dat alle partijen het project graag gerealiseerd zien. Er is de laatste maanden ook hard gewerkt om knelpunten op te lossen. Het gaat hierbij dan om o.a. vaststelling van het waterpeil, ontheffing voor bouwen op de zeewering en visrechten. De erfpacht is nog wel een belangrijke bottleneck. De hoogte van de grondwaarde bepaalt de haalbaarheid van het project. De partijen zijn hier nog over in onderhandeling. Commissielid Andrew van der Zee ondersteunt hen hierbij.
Het project als geheel is complex. Daarom is het nodig te werken met een heldere organisatiestructuur met duidelijke rolverdeling en mandaten. De commissie adviseert de partijen om vooral open en helder te blijven communiceren om tot realisatie van dit vernieuwende concept te komen.

***

Goede opkomst eerste Academische Werkplaats

De eerste academische werkplaatssessie is goed bezocht. Op 18 september kwamen 20 personen vanuit overheden, private sectoren en maatschappelijke organisaties bijeen voor de eerste academische werkplaatssessie Natuur en Gastvrijheidseconomie.

P9185185

Bezoek aan het Eftelinghotel tijdens de academische werkplaats

Centraal stond de regio Leisure Boulevard (Midden Brabant). Op deze intensieve dag werd de vraagstelling besproken: ‘Hoe kom je tot échte samenwerking met gezamenlijke investeringen tussen ondernemers zonder aansleuring van intermediairs’. Nadat Leo Beckers, programma manager bij Leisure Boulevard, had verteld over de ambitie en het werk van de Leisure Boulevard kwam de discussie los rondom dit thema. Het is een onderwerp dat breed speelt en waarmee veel regio’s worstelen. Het is dus zeker een onderwerp dat de moeite om dieper te verkennen waard is. Deelnemers brachten ook hun eigen vragen in op dit thema. De vragen zijn opgenomen in een kennisagenda die bij elke volgende bijeenkomst terugkomt en als leidraad dient voor de sessies.

Daarnaast waren er presentaties van Tranzo over hun ervaringen met academische werkplaatsen en van de Universiteit van Tilburg over Leisure Clusters.
In een academische werkplaats ontmoeten personen die in de praktijk met een bepaald thema bezig zijn elkaar én ze ontmoeten wetenschappers.
Samen worden de vragen die er leven aangescherpt en oplossingen uitgewerkt en gedocumenteerd.
Het doel daarvan is tot betere praktijken te komen én te zorgen dat het wiel niet telkens opnieuw hoeft te worden uitgevonden.

De presentaties van 18 september en informatie over de Leisure Boulevard en het onderzoek naar Leisure Clusters kunt u vinden op de website.

Op 16 november staat de volgende werkplaatsbijeenkomst op het programma. Dan staat de Metropoolregio Amsterdam centraal.
Wilt u bij deze sessie aanwezig zijn? Meldt u zich dan aan bij Tanja Emonts

***

Waterpark Veerse Meer in Arnemuiden: Slim samenwerken

Hoe realiseer je een ambitieus project in crisistijd? “Door slim samen te werken, ” aldus Guus Broos, projectmanager van Waterpark Veerse Meer. In een gesprek met STIRR noemde Guus Broos een aantal concrete voorbeelden die in Arnemuiden zijn toegepast en waar ook anderen hun voordeel mee kunnen doen.

In de jaren ’90 van de vorige eeuw kwam Piet Oomen, eigenaar van recreatiebedrijf de Witte Raaf in Arnemuiden, tot de conclusie dat zijn bedrijf onvoldoende was toegerust op de modernste eisen. Oomen koos voor een grondige renovatie en grootse uitbreiding: van 17 hectare naar 53 hectare. 18 hectare hiervan zou worden ingericht als openbaar toegankelijk natuurgebied. Tezamen: Waterpark Veerse Meer.

LOGO-3D-vogelvluchtkl

Sfeerimpressie Waterpark Veerse Meer

Na een proces van zo’n 10 jaar had de ondernemer in 2008 toestemming om het plan te gaan realiseren. “Maar juist op dit moment brak de economische crisis in al zijn hevigheid uit,” vertelt Guus Broos. “Voor de bank was dit het moment om zich terug te trekken.”

Een andere aanpak was nodig. Twee lijnen vallen daarbij op. Het project werd nog sterker dan het al was, in gezamenlijkheid tussen ondernemer en gemeente ontwikkeld. Er werden manieren gevonden om de kapitaaldruk te verlagen. Wilt u weten hoe? U kunt het lezen in het artikel op onze website.

Lees hier het volledige artikel.

***

Vooraankondiging leersessie op 3 december 2012

bouwbord Altena - Werkendam - jul 2010

Op 3 december a.s. zal er een leersessie plaatsvinden met de titel: Met snelheid van plan naar uitvoering; een ontdekkingstocht aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Wie kent het niet? Na een lange fase van visievorming weet iedereen eigenlijk wel waar het naar toe moet met een gebied. En toch duurt het lang voordat de uitvoering daadwerkelijk plaatsvindt. Hoe kunnen we een versnelling bereiken in dit soort processen? Dat is het centrale onderwerp van een leersessie die STIRR op 3 december a.s. organiseert samen met de provincie Noord-Brabant.

Centraal in de sessie staat één concrete case: een deel van de Zuiderwaterlinie. De opgave is hier om de afzonderlijke elementen (forten, vestingen, verdedigingswerken en -linies.) een nieuwe toekomst te geven én om de meerwaarde van de samenhang tussen die elementen binnen het grotere geheel van de Waterlinie optimaal te benutten. Kortom: het streven is om het gebied gezamenlijk (met publieke en private partijen), in samenhang en met tempo ontwikkelen.

In deze sessie gaan alle aanwezigen op zoek naar manieren om barrières waar men binnen het project tegenaan loopt te slechten. We kijken daarbij ook naar de ervaringen met gebiedsontwikkeling in het Brabantse deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daar is de afgelopen jaren door de diverse partijen al veel gerealiseerd. Vervolgens zorgen we ervoor dat de bouwstenen die de sessie oplevert ook breder van betekenis zijn, zodat alle aanwezigen hier in hun dagelijkse praktijk mee aan de slag kunnen. Cees-Anton de Vries, expert in gebiedsontwikkeling, zal ons hierin ondersteunen.

landgoed Kraaiveld 1 (foto Olaf Smit)
 
fort Altena - foto Olaf Smit

De leersessie is bedoeld voor een ieder die in gebiedsprocessen actief is: beleidsambtenaren, procesaanjagers en ondernemers. Deelname is gratis.

De leersessie vindt plaats op 3 december a.s. van 13.30 u tot 16.30 u in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch.
Aanmelden kan per email Rob Berkers of per telefoon 06-36165934.
Ook voor informatie kunt u bij hem terecht.

***
havenzicht 2
 
havenzicht
***

Deze nieuwsbrief informeert u over de activiteiten van STIRR. We maken onze kennis en ervaring niet alleen toegankelijk voor derden via deze nieuwsbrief, maar ook via onze website www.stirr.nl, boekjes en bijeenkomsten.

STIRR is een initiatief van ondernemers en wordt mede gefinancierd door het ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie. STIRR is partner van InnovatieNetwerk.

Meer informatie vindt u op onze website.

De nieuwsbrief van Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) komt vijf à zes keer per jaar uit.

***
1px